Skip to main content

Baza sportowa OK

Ośrodek Kultury w Zawidowie dysponuje bardzo dobrymi warunkami do prowadzenia zajęć sportowych.

  • Boisko wielofunkcyjne “Orlik”, ul. Zgorzelecka 39 (za Ośrodkiem Kultury), na którym znajduje się boisko do gry w piłkę nożną, siatkówkę oraz koszykówkę.
  • Boiska do plażówki, ul. Zgorzelecka 39 (za Ośrodkiem Kultury). Przy boisku Orlik znajdują się dwa odrestaurowane boiska do siatkówki plażowej.
  • Kort tenisowy, ul. Zgorzelecka 39 (bezpośrednio za Ośrodkiem Kultury), na którym oprócz tenisa, można również grać w koszykówkę uliczną.

Moje boisko – ORLIK 2012

Ośrodek Kultury w Zawidowie z dniem 1 czerwca 2012 r. stał się Zarządcą Kompleksu Sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”, w związku z czym w jakichkolwiek sprawach organizacyjnych należy zwracać się do Sekretariatu Ośrodka Kultury. Zarządzając boiskiem Orlik oraz zapleczem sanitarno-szatniowym Ośrodek Kultury organizuje lub współorganizuje wiele turniejów sportowych oraz włącza się w sportowe akcje regionalne i ogólnopolskie.

Nieodzownym elementem funkcjonowania boiska Orlik jest osoba Animatora Sportu, której zadaniem jest organizacja oraz czuwanie nad bezpieczeństwem uczestniczących w zajęciach.

Regulamin Kompleksu Boisk Sportowych “Orlik 2012” w Zawidowie

1. Boisko czynne jest codziennie w godz. 8.00 – 22.00.
2. Harmonogram użytkowania boisk ustalany jest na bieżąco przez animatora Sportu w Zawidowie.
3. Pierwszeństwo w dostępie do boiska mają grupy zorganizowane pod opieką nauczycieli i instruktorów.
4. Zajęcia sportowe odbywające się na boiskach koordynuje pełniący dyżur Animator Sportu lub osoba nadzorująca obiekt.
4. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do okazania legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.
5. dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boisk u Animatora Sportu.
6. Teren jest objęty ciągłym monitoringiem.
7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a.) używania butów piłkarskich z długimi metalowymi korkami oraz kolców,
b.) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
c.) niszczenie urządzeń sportowych i płyty boiska,
d.) wchodzenie na ogrodzenia i urządzenia sportowe,
e.) palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
f.) zaśmiecania (szczególnie słonecznikiem i gumą do żucia),
g.) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h.) zakłócania porządku i usuwania słów wulgarnych,
i.) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku, w miesjącach jesienno zimowych dopuszcza się korzystanie z boisk pod opieką dorosłych (rodzic lub opiekun prawny),
j.) wprowadzania zwierząt,
k.) korzystania z boisk bez zgody Animatora Sportu lub osoby nadzorującej.
9. Poza zajęciami planowanymi użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.
10. osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
11. Za zniszczenie powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
12. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
13. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niżej wymienionego regulaminu, a w szczególności do uwag Animatora Sportu lub osoby nadzorującej obiekt.
14. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje Animator Sportu lub osoba nadzorująca.
15. W miesiącach lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
16. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 7 korzystania z boisk podejmuje Animator Sportu lub osoba nadzorująca, która w zależności od sytuacji może:
a.) nakazać zmianę obuwia sportowego,
b.) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
c.) nakazać opuszczenie boisk i szkoły.


Boiska do plażówki

W lipcu 2013r. Ośrodek Kultury zorganizował czyn społeczny mający ma celu odbudowanie dwóch boisk do siatkówki plażowej. Dzięki pracy wielu ludzi udało się odrestaurować w pełni dwa boiska, uprzątnięty został teren wokół. Ponadto zakupiono 30 t białego piasku, który został rozprowadzony na plażowym terenie. Dzięki tym działaniom największa plaża w Zawidowie została przygotowana do organizacji różnych imprez, zwłaszcza o charakterze sportowym. Ośrodek Kultury wrócił do tradycji organizowania turniejów siatkówki plażowej, zakładając w tym roku ligę pn. Liga Trzech Plaż. Zorganizowane zostały w okresie wakacyjnym trzy turnieje. Umową z 2013r. zawartą między Gminą Miejską Zawidów, a Ośrodkiem Kultury w Zawidowie teren boisk oficjalnie przeszedł w administrowanie Ośrodka Kultury.


Kort tenisowy

Ośrodek Kultury w Zawidowie jest administratorem kortu tenisowego. Obiekt ma charakter otwarty i ogólnodostępny, w związku z czym każdego dnia chętni tenisiści mogą z niego skorzystać.