Skip to main content
stare logo Ośrodka Kultury w Zawidowie
logo Ośrodka Kultury w wersji white

Nasze zadania

zadania wynikające z naszego statutu

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury należy:

 • Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, czytelniczych, sportowych i rekreacyjnych mieszkańców, w tym osób niepełnosprawnych;
 • Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
 • Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr Kultury;
 • Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
 • Tworzenie warunków dla działalności w zakresie rekreacji ruchowej i sportu amatorskiego;
 • Tworzenie warunków dla zaspokajania potrzeb rozwoju w zakresie Kultury, czytelnictwa, sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych;
 • Promocja kultury Gminy Miejskiej Zawidów i lokalnych twórców Kultury

Wymienione powyżej zadania Ośrodek Kultury realizuje poprzez:

 • Organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze;
 • Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych;
 • Prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej
  Edukację kulturalną;
 • Współpracę z innymi instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi w obszarze kultury, czytelnictwa, sportu i rekreacji;
 • Organizowanie imprez zleconych przez osoby prawne i fizyczne;
 • Działalność wydawniczą;
 • Działalność instruktażowo-metodyczną;
 • Upowszechnianie wytworów kultury artystycznej;
 • Utrwalanie historycznych wartości kulturalnych i artystycznych.